Succesvolle audit 1meter98

Hobéon® Certificering | GEAR 1e cyclus | maart 2017

Bevindingen en conclusie

1meter98 is in de jaren tussen de initiële toets en de 1e controletoets in meerdere aspecten gegroeid. Er is een medewerker bijgekomen; de architectuur/ bouwhistorische kennis is toegenomen en het aantal partners waarmee in diverse constellaties wordt samengewerkt is toegenomen. Ook is de breedte van het scala aan opdrachtgevers gegroeid.

Vanaf eind 2015 is Eduard Meeuwsen in dienst gekomen, hij heeft een BA architectuurgeschiedenis aan de VU en bouwkunde aan de TUD afgerond. Per 1 maart 2017 komt de heer Lucien de Gier in dienst. Dit is een stevige technisch tekenaar die ervaring heeft opgedaan bij een groot restauratiearchitectenbureau. Op het gebied van innovatie is het bureau actief bezig om het werken met point cloud te onderzoeken. Meerdere projecten worden momenteel op deze manier ingemeten. Details worden overigens met de hand ingemeten.

Ook op het gebied van parate kennis van historische architectuur is het bureau gegroeid. De heer Van de Kraats heeft d.m.v. zelfstudie en het volgen van diverse cursussen en het bijwonen van kennisplatforms veel vooruitgang geboekt. Hij heeft de bestudering van dit onderwerp op zijn eigen grondige en enthousiaste wijze aangepakt. In een excell-document zijn alle boeken gezet die de heer Van de Kraats wil lezen. In de lijst houdt hij per hoofdstuk bij wat hij gelezen heeft. Los daarvan heeft de heer Van de Kraats een ‘leerrooster’ gemaakt; een overzicht van jaartallen met daarachter een bouwkundig fenomeen (bv klezoor) en de bron.

De heer Van de Kraats heeft nu een degelijke vaardigheid in het herkennen & dateren van vormen en bouwstijlen. In de woorden van de het auditteam: “Het kan nog iets scherper…. als je nog net iets meer doorbijt heb je het connaisseur schap om te herkennen dat een detail niet uit 1770 stamt maar uit 1790. Dat helpt om met vanzelfsprekendheid en gezag te spreken.”

Op het gebied van de restauratieketen is het bureau eveneens gegroeid; het bureau maakt nog steeds gebruik van een vaste groep samenwerkingspartners waardoor kwaliteit gewaarborgd is. Het bureau is net als bij de initiële toets uitstekend in staat om kwaliteit van overige ketenpartners als aannemers en onderaannemers te beoordelen. De groep samenwerkingspartners waarmee gewerkt wordt en waar het bureau de expertise ‘inkoopt’ is echter groter geworden.

Het bureau doet grondig onderzoek en weet de juiste technische oplossingen te vinden. Zo werd in het project in Beverwijk de cementpleister op de buitengevels verwijderd en na veel onderzoek vervangen door een product op kalkbasis van TechnoStuc (SP4). Aan de binnenkant werd gewerkt met een dampopen isolatielaag, afgewerkt met leemstuc.

In de omgang met opdrachtgevers heeft het auditteam geconstateerd dat de heer Van De Kraats nog subtieler dan voorheen in staat is om de opdrachtgever ‘mee te nemen’ en de belangen van het monument te zien. Het bezochte project was daar een mooi voorbeeld van. Ook weet de heer Van de Kraats opdrachtgevers in veel gevallen te overtuigen van het feit dat een bouwhistorisch onderzoek van belang is als onderlegger voor de besluitvorming.

Het auditteam heeft veel waardering voor de manier waarop het bureau in opdrachten de waarde van het monument èn tegelijkertijd de wensen van de opdrachtgever weet te dienen. Voor de relatie met de opdrachtgevers zijn twee passende beeldspraken: 1. die van de restauratiearchitect als huisarts. Je kunt als huisarts wel zeggen: ‘U heeft dit nodig’. Maar veel beter is het om de opdrachtgever mee te nemen en te overtuigen door het gezag van waaruit je spreekt. Een tweede is de oude Delftse metafoor, van professor Slothouder, hoogleraar aan de TUD voor de Tweede Wereld Oorlog. Hij zag de restauratiearchitect als dansleraar. Die kan niets afdwingen maar toch de prinsen en koning leren dansen. Om dat te doen moet je ze bij de hand nemen en voordoen hoe het kan. Overtuigen en dat lukt door kennis.

Kwaliteitszorg

1m98 heeft met de jaarevaluaties een goed werkend kwaliteitszorgsysteem. Het bureau is kritisch en eerlijk naar zichzelf en naar anderen en daagt ketenpartners, opdrachtgevers en andere betrokkenen uit om verbeterpunten aan te geven. De jaarverslagen zijn professioneel en geven en kritische attitude weer die essentieel is om zelf door te groeien.

Kwaliteit werk

Het auditteam heeft vastgesteld dat 1meter98 bij de ingreep de waarden van het monument en de wensen van de opdrachtgever met elkaar in balans weet te brengen.

Bijzonder bij de heer Van de Kraats is zijn uitstekende ontwerpvaardigheid, zijn lezen en interpreteren van de bestaande architectuur. Het doorgronden van de interventieruimte t.o.v. de ‘onaanraakbare’ delen, en daarbij een ingreep te plegen die een nieuwe laag van waarde toevoegt aan het monument. De ingrepen zijn hoogwaardig, intelligent, subtiel, goed gedetailleerd. Dit werd als geconstateerd in Paushuize, en nu ook in het project in Beverwijk. Deze vaardigheid valt overigens geen criterium van de GEAR maar deze vaardigheid is van dusdanig hoog niveau dat het auditteam het graag meegeeft.

Het auditteam formuleerde het als volgt: “Het geleverde werk, zowel technisch als qua ontwerp staat buiten kijf.

De omgang met de bestaande materie is zorgvuldig. Als er nieuwe ingrepen gepleegd worden zijn die op de juiste plek gesitueerd. De heer Van de Kraats is in staat om zaken die onaantastbaar zijn, omdat ze de essentie van het gebouw vormen, te herkennen. Daaromheen wordt de interventieruimte gezocht. Dat kan niet alleen uit een bouwhistorisch rapport gehaald worden. De heer Van de Kraats maakt een eigen waardenstelling van de architectuur en haar geschiedenis.

Samenvattend: De kwaliteit van de nieuwe interventies is hoogwaardig, zeer subtiel, geraffineerd en goed gedetailleerd. Interventies in monumenten zijn vaak ingrepen waarin het gebouw wordt aangepast aan de tijd, op een manier die ‘tenminste’ reversibel is. Met een dergelijke ingreep hoeft er nog geen harmonie, of toevoeging van kwaliteit, te ontstaan. 1meter98 doet dit wel. Het bureau voegt iets toe van blijvende waarde, èn het is reversibel. De ingrepen die het auditteam in Beverwijk en in Paushuize zag zijn vergelijkbaar met een 17e-eeuws huis waar je in 18e-eeuw een rococo stucplafond in zet. In de ogen van het auditteam zijn de ingrepen van een zodanig niveau dat ze niet van één generatie zijn, maar van blijvende waarde.